PYETJET MË TË SHPESHTA

Kontakti kryesor i qytetarëve në nevojë për paketa ushqimore është Njësia Administrative përkatëse ku qytetari ndodhet i regjistruar me vendbanim ose banon përkohësisht. Administratori shoqëror e orienton drejt shërbimeve të mundshme që mund të përfitojë, në këtë rast paketa ushqimore përfitohet në zbatim të parashikimeve të VKM nr. 236, datë 19.03.2020. Në kuptim të pikës 4 të kësaj VKM-je shtresa në nevojë do të konsiderohen:
a) personat/familjet, të cilët nuk kanë familjarë të aftë për punë në njësinë administrative ku jetojnë, dhe që bëjnë pjesë në grupet, si më poshtë Vijon:

 • Familjet/individët në nevojë, përfitues të ndihmës ekonomike;
 • Personat me aftësi të kufizuara;
 • Personat, të cilët përfitojnë pension pleqërie.

b) personat, të cilët, pavarësisht përbërjes familjare dhe vendndodhjes së saj, bëjnë pjesë në grupet, si më poshtë Vijon:

 • Familjet/individët në nevojë, të cilët janë të pastrehë; 
 • Familjet që kanë humbur banesën për shkak të tërmetit.
Aplikimi për programin “Subvencionimi i Interesave të Kredisë” vijon me fazën e parë (plotësimi i Formularit të Strehimit pranë Njësisë Administrative ) deri në datë 17.05.2020.
Faza e parë e aplikimit për programin e “Subvencionimi i Interesave të Kredisë” është shtyrë deri në datë 17.05.2020.

Fillimisht cdo person i interesuar për të aplikuar për bonus strehimi paraqitet pranë Njësisë Administrative përkatëse duke plotësuar Formularin tip të strehimit (Faza 1). Pas vlerësimit të formularëve të vlefshëm shpallen fituesit e fazës së parë (Emrat e të cilëve afishohen në stendat e njoftimeve për publikun të Bashkisë Tiranë dhe pranë cdo Njësie Administrative). Aplikantët fitues të fazës së parë përgatisin dhe dorëzojnë pranë Bashkisë Tiranë (godina qendrore, sportelet e Sektorit të Informimit dhe Shërbimeve për Qytetarët) dokumentacionin konform VKM nr. 384, datë 12.06.2019 dhe Udhëzuesit Operacional të miratuar me Vendim te Këshillit Bashkiak datë 05.02.2020.

Bashkia e Tiranës ka hartuar databasen e patronazhimit, me anë të së cilës Njësitë Administrative të cilat kanë listuar kategoritë dhe personat në nevojë, përfshirë dhe të moshuarit, të cilët pervec nevojave për paketa ushqimore, kanë edhe nevoja për blerje të ndryshme, sikundër medikamentet. Kjo listë është e përbërë me emra të specialistëve të shërbimit social të njësive administrative dhe vullnetarë, të cilëve ju caktohen një apo disa të moshuar për patronazhim. Ata me anë të një intenerari të caktuar kontaktojnë periodikisht me të moshuarit duke ju plotësuar nevojat që ata kanë për medikamente, etj.

Bashkia e Tiranës, inicioi nismën “Adopto një gjysh/gjyshe” për të qenë sa më afër të moshuarve në nevojë e të braktisur, duke i ndihmuar për të kryer blerjet e ditës. Individi që adopton gjyshe/gjysh mban kontakte me administratorin shoqëror duke mësuar gjendjen sociale ekonomike të familjes dhe mban kontakte me gjyshin/gjyshen për të monitoruar gjendjen sociale dhe emocionale. Individi mund të kryejë blerje për gjysh/gjyshen 1 herë në 4-5 ditë.

Për të qenë përfitues i Ndihmës Ekonomike me sistem pikëzimi, aplikimi bëhet nga data 1-10 cdo fillim muaji duke plotësuar formularin online dhe më pas i dërgohet me mail administratorit shoqëror. Brenda afatit ligjor Shërbimi Social bën vendimarrjen në lidhje me aplikuesit dhe klasifikon individin fitues ose jo fitues. Individi, informohet nëse është fitues apo jo tek lista emërore që publikohet pranë Njësisë Administrative ku individi ka vendbanimin. Për detaje mund të merret informacion pranë Njësisë Administrative ku individi ka vendbanimin.

Vendimi I Këshillit Bashkiak sipas përcaktimeve ligjore hyn në fuqi 10 ditë pas shpalljes, pika 6, neni 55 i ligjit nr. 139/2015 “Për vetqeverisjen vendore”. Pas konfirmimit ligjor nga Prefektura fillojnë efektet financiare të Bonusit të Strehimit. Të gjitha vendimet shpallen në faqen zyrtare të Bashkisë Tiranë dhe gjithashtu informacioni afishohet në cdo njësi administrative. Po kështu ju mund të merrni informacion pranë Postës Shqiptare, ku kalohen pagesat për bonusin e strehimit.

Të ndodhur në kushtet e gjendjes së fatkeqësisë natyrore për shkak të pandemisë së shkaktuar nga COVID-19, referuar VKM nr. 243, datë 24.3.2020 për “Shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore” dhe duke patur në konsideratë domosdoshmërinë e nevojave të krijuara nga kjo situatë, në zbatim të Njoftimit nr. 2245 prot., datë 12.03.2020, Njoftimit nr. 2371 prot., datë 31.03.2020 të Agjencisë së Prokurimit Publik, Bashkia Tiranë ka pezulluar shpalljen e të gjitha procedurave të reja të prokurimit publik, si dhe të atyre që janë në proces, të cilat nuk lidhen ngushtësisht me situatën e pandemisë. Në zbatim të këtij vendimi është parashikuar që procedurat e detajuara në lidhje me zbatimin e këtij projekti do të miratohen me urdhër të Kryetarit të Bashkisë.

Të moshuarit mund të ndihmohen në mënyra të ndryshme nga vullnetarët e Bashkisë Tiranë. Në varësi të Njësisë Administrative ku ata jetojnë mund të kontaktojnë administratorin social nëpërmjet numrit të telefonit në dispozicion të vënë nga njësia ose nëpërmjet numrit të gjelbër pa pagesë 0800 0888. Vullnetarët janë në dispozicion të të moshuarit për të bërë pazarin, blerë ilace apo nevoja të tjera të tij.

Të gjithë qytetarët që janë të interesuar të pajisen me certifikata nga zyra e Gjendjes Civile të Bashkisë Tiranë, janë të lutur t’i drejtohen rrugëve alternative të komunikimit si më poshtë:

 •  Adresa elektronike: info@tirana.al;
 • SHËRBIMI POSTAR duke dërguar kërkesat/dokumentacionin në adresën: Bashkia Tiranë, Sheshi “Skënderbej”, nd. 2, kodi postar 1001, Tiranë, Shqipëri. Për të marrë detaje më konkrete dhe informacionet që duhet të deklaroni në mailin ose kërkesën tuaj, dhe që lidhen ngushtësisht me llojin e certifikatës që ju nevojitet, mund të kontaktoni numrin e gjelbër pa pagesë 0800 0888, cdo ditë të javës nga ora 07:00-23:00.

Mund t’i merrni nëpërmjet platformës e-albania. Ndërkohë që zyrat e gjendjes civile ende nuk janë hapur në shërbim të qytetarëve. Ato funksionojnë me orar të reduktuar vetëm për regjistrimin e lindjeve dhe të vdekjeve.

Duke paraqitur pranë NJA ku do të regjistroheni dokumentin e pronësisë ose kontratën e qirasë, si dhe fotokopjen e ID-së.

Bebet e prosalindura brenda shtetit regjistrohen direkt në maternitet nga punonjësi i Gjendjes Civile të Njësisë Administrative ku janë të regjistruar prindërit ose kur bebja ka lindur jashtë shtetit duhet të paraqitet akti origjinal i lindjes i pajisur me vulën apostile.

Njëri nga të afërmit duhet të paraqitet në zyrën e Gjendjes Civile të Njësisë Administrative së bashku me skedën e vdekjes.

Për bebet e lindura brenda shtetit 60 ditë, ndërsa për bebet e lindura jashtë shtetit 90 ditë.

Zyrat e gjendjes civile ende nuk janë hapur në shërbim të qytetarëve. Ato funksionojnë me orar të reduktuar vetëm për regjistrimin e lindjeve dhe të vdekjeve. Jemi në pritje të vendimmarjeve nga ministritë e linjës.

Për t’u pajisur me kartën e re të identitetit, duhet të paraqiteni pranë zyrës së ALEAT që mbulon njësinë administrative të vendbanimit tuaj dhe në momentin e aplikimit duhet të keni me vete: – Kartën ID (të vjetër); – Kuponin e pagesës të Postës Shqiptare. Ndërsa për të aplikuar për pasaportë ju duhet të aksesoni portalin e-albania, nëpërmjet të cilit duhet të caktoni datën e paraqitjes në në komisariatin përkatës të policisë. Në këtë portal do të merrni edhe detajet mbi dokumentacionin që duhet të keni në momentin e paraqitjes tuaj në komisariatin e policisë

Duke paraqitur pranë zyrës së Gjendjes Civile të NJA, ku duhet të paraqisni dokumentin e pronësisë ose kontratën e qirasë, si dhe fotokopje të ID-së. Zyrat e gjendjes civile ende nuk janë hapur në shërbim të qytetarëve. Ato funksionojnë me orar të reduktuar vetëm për regjistrimin e lindjeve dhe të vdekjeve. Jemi në pritje të vendimmarjeve nga ministritë e linjës.

Në zbatim të ligjit 10112, date 9.4.2009, “Për administrimin e bashkepronësisë në ndërtesat e banimit”, neni 20 dhe Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë së Tiranës, me nr. 10529, datë 10.03.2020 “Për marrjen e masave mbrojtëse në qytetin e Tiranës me qëllim parandalimin e përhapjes së infeksionit COVID-19” dhe në vijim të planit të masave të ndërmarra nga Institucioni i Bashkisë së Tiranës, për kufizimin e përhapjes së infeksioneve virale, me qëllim mbrojtjen e vetes dhe të bashkëqytetarëve, është detyrë e administratorit të godinës të banimit, të ndërmarrë masat e duhura për dezifektimin e ambjenteve të përbashkëta si ashensorët, hyrja kryesore, shkallët, parmakët, etj.

 1. Të kontraktohet një subjekt privat, i cili ofron shërbimin e dizinfektimit për ndërtesa.
 2. Administatori i godinës sipas rekomandimeve të Institutit të Shëndetit Publik, në oraret me pak lëvizje, duke i njoftuar paraprakisht banorët, me mjetet përkatëse mund të kryejë dizinfektimin duke përdorur lëndë me bazë klori.

Kërkesat për dezinfektimin e rrugëve mund të paraqiten në rrugët e komunikimit si më poshtë:

Operatorët e kujdesit ndaj klientit do të ndjekin kërkesën/ankesën tuaj duke ia përcjellë me prioritet maksimal specialistëve përkatës, deri në zgjidhjen përfundimtare.

Për shkak të problematikave të pandemisë COVID 19, akoma nuk  është përmbyllur, po punohet në vijimësi dhe  pagesat do të kalojnë në llogaritë bankare për secilin aplikues ose në sportelet e Postës Shqiptare, sipas listave emërore të miratuara në Këshillin Bashkiak të Bashkisë Tiranë.

Vlera mund të rishikohet duke ankimuar vlerën e vënë në dispozicion aplikuesit për atë nivel dëmesh të përcaktuar paraprakisht, duke i bashkëngjitur kërkesës për apelim dokumentacionin e duhur tekniko ligjor që argumenton pretendimin.

 1. Duke u loguar në faqen zyrtare elektronike të DPTTV (dpttv.gov.al ) rubrika “e-sherbime”, nënrubrika “Detyrimet e mia”.
 2.  Nëpermjet shërbimit që DPTTV ofron në portalin qeveritar e-albania (https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12498 )
 3. Në pikat e institucioneve financiare (ku dhe mund të paguani taksat) me të cilat DPTTV ka marrëveshje për pagesën e taksave dhe tarifave vendore (Easypay,Ak-invest dhe Unioni Financiar).
 4. Për raste specifike që nuk kanë kredencialet për t’u loguar (pikat 1 dhe 2), mund të dërgohet kërkesa në adresën zyrtare elektronike të DPTTV (taksat@tirana.al).

Pagesat mund të kryhen:

 1. Në portalin qeveritar e-albania nëpërmjet shërbimit që DPTTV ofron;
 2. Në institucionet financiare si banka, posta shqiptare, Easypay, Ak-Invest dhe Unioni Financiar.
  Sipas VKB nr. 28, datë 24.03.2020 afati për shlyerjen e taksave është:
  – Taksat/tarifat vjetore dhe kësti parë i takses së pasurisë: 30 Qershor 2020
  – Kësti dytë i taksës së pasurisë: 31 Gusht 2020

Përsa i përket lehtësirave fiskale për situtën e deri tanishme VKB nr. 28 parashikon shtyrjen e afateve në 30 qershor dhe 30 gusht 2020 dhe për Hapësirat Publike heqjen e detyrimit për periudhën Mars- Prill 2020.

Në kuadër të kushteve të krijuara DPTTV sa i përket bllokimeve ka punuar me një proçes të ngadaltë. Përsa i përket bllokimit të llogarive bankare ato kryehen për detyrimet e prapambetura në periudhen përpara COVID 19 dhe bllokimi i llogarive bankare është detyrë ligjore e parashikuar në afat.

Subjekti pasi ka marrë detyrimin tatimor paraqitet në sportelet e bankave dhe institucioneve financiare dhe kryen pagesën. Më pas pret ose bëhet rakordimi me bankën për të prodhuar zhbllokimin ose sillet fizikisht në DPTTV për të vazhduar me proçesin e urdhër zhbllokimit i cili i niset bankave për proçedurë të mëtejshme.

Nëse të dhënat tuaja nuk janë shënuar saktë në faturë apo librezë, atëherë mund të aplikoni për ndryshim apo saktësim të të dhënave personale ( emër, mbiemër, adresë) duke paraqitur pranë Pika UKT të vendbanimit tuaj dokumentacionin e mëposhtëm:

 • Dokument Identiteti (fotokopje ID/ kopje pasaporte);
 • Dokument pronësie/ kontratë dhurimi/kontratë shkëmbimi/document nga Aluizni/ kontratë shit-blerje (e noterizuar);
 • Librezë uji ose faturën e rradhës;
 • Akt-marrëveshje për pagesa me këste (në rast se jeni debitor);
 • Mandatin e pagesës për shërbimin (200 lekë).

Shqetësime të kësaj natyre trajtohen me prioritet maksimal, për këtë mjafton të telefononi në çdo orë numrin e gjelbër papagesë 08004488. Operatorët e kujdesit ndaj klientit do të ndjekin ankesën tuaj duke ia përcjellë me prioritet maksimal specialistëve përkatës, deri në zgjidhjen përfundimtare. Sigurisht që mund të shkruani ankesën tuaj edhe përmes kanaleve të tjera të komuniki si psh:

Si dhe duke u paraqitur fizikisht në çdo PIKA UKT për të bërë një ankesë tek specialistët e informacionit.

Mjafton të vizitoni online.ukt.al, ku duhet të regjistroheni me të dhënat pesonale dhe numrin e kontratës (shënuar mbi librezën e ujit apo në faturë me emërtimin “kodi i klientit”), sistemi gjeneron një fjalëkalim i cili ju dërgohet në e-mailin tuaj. Pas këtij procesi ju mund të hyni në portal me numrin e kontratës së ujit dhe fjalëkalimin që ju është dërguar. Në portalin online.ukt.al, do të keni mundësinë të shikoni dhe/ose të printoni çdo faturë të gjeneruar për kontratën tuaj. Për çdo paqartësi gjatë proçesit të regjistrimit, apo vështirësi me fjalëkalimin tuaj, telefononi në çdo kohë pa pagesë në 08004488, ose shkruani në kujdesindajklientit@ukt.al.

Përmes numrit të gjelbër papagesë 08004488, mund të kontaktoni 24 orë në 24 me operatorët e Ujësjellësit të Tiranës, të cilët ju informojnë në kohë reale, si dhe ndjekin çdo shqetësim tuajin deri në zgjidhjen përfundimtare. Gjithashtu ju mund të kryeni të gjitha shërbimet në PIKAT UKT të shpërndara në të gjithë qytetin, në oraret si më poshtë:

 • Zyrat qëndrore të UKT Rruga e “Llazi Miho”, mbi Spitalin Amerikan 3: E hënë- premte 08:00-16:30
 • Pika UKT, Njësia Nr. 1 Rruga “Bardhyl”: E hënë- premte 08:00-17:00 dhe të shtunën 08:00-13:00
 • Pika UKT, Njësia Nr. 2 Rruga “Petro Nini Luarasi”, Pallati 10/1, pranë Tregut Elektrik: E hënë- premte 08:00-17:00 dhe të shtunën 08:00-13:00
 • Pika UKT, Drejtoria Rajonale Rruga e Vjetër Sauk: E hënë- premte 08:00-17:00 dhe të shtunën 08:00-13:00
 • Pika UKT Rruga “Muhamed Deliu”, pranë Freskut: E hënë- premte 08:00-17:00 dhe të shtunën 08:00-13:00
 • Pika UKT Rruga “Budi”: E hënë- premte 08:00-17:00 dhe të shtunën 08:00-13:00
 • Pika UKT Rruga “Aleksandër Moisiu”, përballë Min. së Kulturës: E hënë- premte 08:00-17:00 dhe të shtunen 08:00-13:00
 • Pika UKT, Njesia Nr.5 Rruga “Llazi Miho”, Kombinat, përballë Nj. Administrative nr. 6: E hënë- premte 08:00-17:00 dhe të shtunën 08:00-13:00
 • Pika UKT, Bulevardi Zhan D’Ark, përballë Maternitetit të Ri: E hene- premte 08:00-17:00 dhe të shtunen 08:00-13:00
 • Pika UKT Rruga “Teodor Keko”, pranë Astir: E hënë- premte 08:00-17:00 dhe të shtunën 08:00-13:00
 • Pika UKT Rruga e Kavajës, pallatet Delijorgji: E hënë- premte 08:00-17:00 dhe të shtunën 08:00-13:00
 • Pika UKT Kodër Kamëz: E hënë- premte 08:00-17:00 dhe të shtunën 08:00-13:00
 • Njësia nr.3 , Rruga “Jusuf Vrioni”, Blloku Vasil Shanto: E hënë – premte 08:00-15:30 dhe të shtunën 08:00-13:00
 • Njësia nr.4, Rruga “Artan lenja”, pranë Rep.të Zjarrëfikseve E hënë – premte 08:00-15:30 dhe të shtunën 08:00-13:00

Për objektet shumëkatëshe të cilat nuk kanë një pikë lidhje/shkarkimi me UKT është e domosdoshme dhe aplikimi për lidhje kontrate duke dorëzuar dokumentacionin e mëposhtëm në çdo PIKA UKT:

 • Kërkesë për pikë lidhje/shkarkimi si dhe lidhje kontrate me UKT, ku të jetë e përcaktuar emri i subjektit ndërtues, NIPT, adresa e selisë dhe adresa e objektit që do të furnizohet dhe sasia e ujit që kërkohet në m3/muaj ose litër/sek.
 • Dokument Identiteti (kopje e kartës së identitetit ose e pasaportës të administratorit të subjektit ndërtues).
 • Leja e Ndërtimit dhe Planvendosja e objektit të shkallës 1:500 (fotokopje)
 • Leja për shesh ndërtimi dhe formulari tip A 3/1 me azhornimet fillestare të rrjetit inxhinierik.
 • Akt-Kontroll spostimi i rrjetit inxhinierik (nëse ka).
 • Formulari Nr.4 (katër fletë) shoqëruar me kontratat e ujit për objektet e shembura.
 • Planimetria e objektit me kuotat e sistemimit të dherave.
 • Planimetria e katit përdhe me pikën e shkarkimit dhe pikën e furnizimit me ujë të objektit.
 • Listën emërore (emër/atësi/mbiemër) me të dhëna të sakta për adresatin e objektit, nr.apartamenti, kati, sipërfaqe, destinacion (familjar/privat).
 • Dokument pronësie ose kontratë shit-blerje ose kontratë sipërmarrje me subjektin ndërtues (kontrata të nënshkruara në prani të noterit), bashkëlidhur dokumenti i identifikimit për çdo abonent (banor).

Ndërsa dokumentacioni i nevojshëm për pikë lidhje/shkarkimi me rrjetin e ujësjellës dhe kanalizime për objekte deri në tre kate si dhe lidhjen e kontratës, është si më poshtë:

 • Kërkesë për pikë lidhje/shkarkimi si dhe lidhje kontrate me UKT
 • Dokument pronësie, Vërtetim Hipotekor ose Akt-Shitblerje. Në rast se nuk disponohet asnjë dokument pronësie të dorëzohet detyrimisht kopje e formularit të aplikimit pranë ALUIZNI-t.
 • Planimetria e vendosjes së objektit ose foto e objektit.
 • Projekti Hidraulik i sistemit të brendshëm të furnizimit me ujë, i cili realizohet nga persona ose subjekte të licencuar.

Për të marrë informacion në lidhje me kërkesën/ankesën/aplikimin tuaj të protokolluar në Bashkinë Tiranë ju duhet të:

 • Telefononi në numrin e gjelbër pa pagesë 0 800 0888, çdo ditë të javës nga ora 07:00-23:00;
 • Dërgoni e-mail në adresën zyrtare elektronike të Bashkisë Tiranë info@tirana.al.

Në cdo rast ju duhet të deklaroni numrin e protokollit dhe datën e protokollimit të kërkesës/ankesës/aplikimit tuaj.

Të gjithë qytetarët që janë të interesuar të informohen apo të marrin shërbime në sportelet e Sektorit të Informimit dhe Shërbimeve për Qytetarët, janë të lutur t’i drejtohen rrugëve alternative të komunikimit si më poshtë:

 • Adresa elektronike: info@tirana.al;
 • SHËRBIMI POSTAR duke dërguar kërkesat/dokumentacionin në adresën: Bashkia Tiranë, Sheshi “Skënderbej”, nd. 2, kodi postar 1001, Tiranë, Shqipëri;
 • KUTIA POSTARE E KRYETARIT (Kutia e kuqe në krah të Xhamisë së Et’hem Beut).

Për të kontaktuar me struktura dhe institucione në varësi të Bashkisë Tiranë, mund të gjeni kontakte telefonike utilitare në:

 • faqen zyrtare elektronike të Bashkisë Tiranë www.tirana.al;
 • numrin e gjelbër pa pagesë 0 800 0888;
 • duke lundruar në internet dhe gjetur kontaktet telefonike ose elektronike në faqet elektronike zyrtare të secilës strukturë/secilit institucion.

Duke lundruar në internet dhe gjetur kontaktet telefonike ose elektronike në faqet elektronike zyrtare të institucionit/agjencisë/entit përkatës.

 • Duke iu drejtuar Zyrave të Punës (në rast se është individ);
 • Duke aplikuar në portalin e-albania, e-filling (në rast se është biznes)

Nëpërmjet Postës Shqiptare, duke kontaktuar në numrat e publikuar në faqen zyrtare dhe në rrjetet sociale të këtij institucioni.

Nëpërmjet Postës Shqiptare, duke kontaktuar në numrat e publikuar në faqen zyrtare dhe në rrjetet sociale të këtij institucioni.

Nëpërmjet portalit e-albania – “individë”- “certifikata elektronike”.

Janë ministritë e linjës përgjegjëse për menaxhimin e situatës COVID – 19  që me aktet përkatëse kanë bërë pezullimin e shërbimit të transportit publik. Kjo është pasuar me një Urdhër të Kryetarit të Bashkisë. Jemi në pritje të ndryshimit të akteve përkatëse ligjore për të vendosur për ecurinë e këtij shërbimi.

Ndërtimi pa leje mund të denoncohet nëpërmjet:

 1. Shërbimit postar drejtuar Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit, Bashkia Tiranë, në adresën: Rruga ” Thoma Filipeu”, ish Reparti Ushtarak 6002, Tiranë;
 2. Shërbimit postar duke dërguar denoncimin në adresën: Bashkia Tiranë, Sheshi “Skënderbej”, nd. 2, kodi postar 1001, Tiranë, Shqipëri;
 3. Komunikimit me Policinë e Shtetit;
 4. Aplikacionit celular “Tirana Ime”;
 5. Adresës elektronike të Bashkisë Tiranë (info@tirana.al);
 6. Platformës së Bashkëqeverisjes.

Procedura e  publikimit të  vendimeve  në faqen zyrtare elektronike të Bashkisë Tiranë për vitin 2019 është e përfunduar. Për vitin 2020 janë hedhur në web vendimet e cdo mbledhje të Këshillit Bashkiak deri në datë 14 Maj 2020. Theksojmë  se publikimi  i vendimeve bëhet pas konfirmimit ligjor  nga institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë. Afati për  publikimin e vendimeve në faqen zyrtare elektronike të Bashkisë Tiranë nga dita e mbledhjes e Këshillit Bashkiak është 20 ditë.